U de corebusiness, wij de rest.

Investeringsaftrek 2016

28 november 2016

De grens voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is voor 2016 € 2.300. Indien u in 2016 geïnvesteerd heeft voor een totaalbedrag tussen € 2.301 en € 56.024 dan mag u 28% van dit bedrag in mindering brengen op het resultaat van 2016.

Heeft u in 2016 investeringen gedaan voor minder dan € 2.300 en bent u van plan om in 2017 opnieuw te investeren? Dan kan het verstandig zijn om die investeringen alsnog in 2016 te doen.

Op die manier maakt u gebruik van een extra aftrek van 28% van het investeringsbedrag.

Uw facturen bewaren

17 oktober 2016

Alle facturen die u verstuurt of ontvangt, bewaart u in uw administratie. Dat is verplicht, want de Belastingdienst moet uw administratie kunnen controleren. U bewaart de facturen in de vorm waarin u ze hebt verstuurd of ontvangen. Digitale facturen drukt u dus niet af, maar slaat u digitaal op. U bewaart de facturen 7 jaar. Facturen over onroerende zaken bewaart u 10 jaar.

Bewaarplicht van facturen en bonnetjes die zijn gescand
U mag facturen en bonnetjes ook scannen en digitaal bewaren. Er moet dan wel sprake zijn  van een juiste en volledige weergave van het origineel. Belangrijk hierbij is dat de echtheidskenmerken ook worden opgeslagen.

Als u aan de voorwaarden voldoet, hoeft u de originele facturen en bonnetjes niet te bewaren. Ook deze digitale administratie moet 7 of 10 jaar worden bewaard en binnen een redelijke termijn controleerbaar zijn.

Tip! Binnenkort komen wij met een uitnodiging voor een speciale Basecone scan&herken informatieavond. De oplossing en het hulpmiddel voor het bewaren en digitaliseren van de administratie. Daarmee voldoet u ook gelijk aan de digitale bewaarplicht.

Hoogtepunten Belastingplan 2017

26 september 2016

Afgelopen dinsdag is het Belastingplan 2017 gepresenteerd. Voor u hebben wij een aantal hoogtepunten uit het Belastingplan 2017 geselecteerd.

Inkomstenbelasting – fiscale aftrekbaarheid monumentenpanden
Voorgesteld wordt om de regeling voor de fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden per 2017 te beëindigen. Voor de jaren 2017 en 2018 wordt een niet-fiscale overgangsregeling geïntroduceerd welke onderdeel wordt van de subsidieregelingen.

Inkomstenbelasting – scholingsaftrek
Het voorstel is de aftrek van scholingsuitgaven per 2018 af te schaffen. De opbrengst van de afschaffing van deze regeling zou ingezet worden in de vorm van gerichte uitgaven door middel van scholingsvouchers.

Inkomstenbelasting – pensioen in eigen beheer
In dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid voor het opbouwen van pensioen in eigen beheer afgeschaft, in combinatie met een tijdelijke maatregel die voorziet in de mogelijkheid van een fiscaal gefaciliteerde afkoop van het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel andere fiscale maatregelen die betrekking hebben op oudedagsvoorzieningen.

Loonheffing – gebruikelijkloonregeling start-ups
Vanaf 2017 kan wellicht het belastbare loon van de DGA van een innovatieve start-up worden vastgesteld op het minimumloon in plaats van de gebruikelijkloonregeling die geldt voor een DGA. Dit is dan alleen mogelijk voor een DGA van bedrijven die voor de S&O afdrachtvermindering als starter worden aangemerkt.

Loonheffing – fictieve dienstbetrekking commissarissen
De fictieve dienstbetrekking voor commissarissen zal wellicht worden afgeschaft. Voor commissarissen die geen ondernemer zijn bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de opting-inregeling om loonbelasting af te dragen.

Vennootschapsbelasting – tarief
Het voorstel is om de tariefschijf van 20% per 2018 van 200.000 euro naar 250.000 euro te verlengen. Vervolgens in 2020 van 250.000 euro naar 300.000 euro en in 2021 van 300.000 euro naar 350.000 euro.

Omzetbelasting – vereenvoudiging teruggaafregeling oninbare vorderingen
Ook in de nieuwe opzet ontstaat het recht op teruggaaf op het tijdstip dat de oninbaarheid van de vordering kan worden vastgesteld. Echter in de nieuwe opzet wordt deze oninbaarheid in ieder geval vastgesteld een jaar na de opeisbaarheid. Door deze fictie krijgt de ondernemer dus uiterlijk na een jaar recht op teruggaaf zonder een separaat teruggaafverzoek in te dienen. De teruggaaf kan simpelweg via de periodieke aangifte omzetbelasting gedaan worden.